۵۵

انجام مطالعات مرحله اول پروژه مطالعات توجیهی، امکان سنجی، طراحی تاسیسات زیربنایی و نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای ساختمانها و تاسیسات زیربنایی بندر فریدونکنار

خدمات مهندس مشاور درخصوص موضوع این قرارداد شامل ارائه خدمات مهندسی بخشهای زیر می باشد: -بررسی مدارک و نقشه های زیر بنایی ( شبکه های برق، تلکام، آتش نشانی و […]