مهندسی ژئوتکنیک

 

 • مطالعات ژئوتکنیک
  • حفاری گمانه و چاه، آزمایشهای درون گمانه‏ای و درون چاهی و ژئوفیزیک
  • آزمایشهای آزمایشگاهی خاک و سنگ، مصالح ساختمانی و ژئوسنتتیک
  • تفسیر نتایج کلیه عملیات مهندسی ژئوتکنیک
  • مطالعات زمین شناسی مهندسی و لرزه خیزی
  • ابزارگذاری و پایش سازه های ژئوتکنیکی
  • آزمایشهای شمع، نیل و مهار
  • شناسایی منابع قرضه

 

 • طراحی سازه های ژئوتکنیکی
  • انواع پی های سطحی، نیمه عمیق، عمیق (شمع) و پی ماشین آلات
  • انواع دیوارهای حائل وزنی، طره ای و دیواره ای
  • سازه ها و تأسیسات زیرزمینی نظیر تونلها و ایستگاههای مترو
  • پایدارسازی گودبرداریها و شیروانیهای خاکی و سنگی

 

 • مطالعات مباحث ویژه مهندسی ژئوتکنیک
  • اثرات ساختگاهی و تحلیل پاسخ زمین
  • سازه های مهندسی در خاکهای نرم یا مسأله دار
  • ارزیابی مخاطرات ژئوتکنیکی حین زلزله نظیر روانگرایی و گسترش جانبی
  • مقاوم سازی پی سازه های موجود
  • بهسازی خاک
  • سیستمهای موقت و دائمی آبکشی، آببندی و زهکشی
  • موضوعات ژئوتکنیک زیست محیطی نظیر آلودگی زدایی از خاک و مدافن زباله

 

 • تأمین مصالح مهندسی مرتبط
  • ابزارهای اندازه گیری و پایش سازه های ژئوتکنیکی
  • مصالح ژئوسنتتیک نظیر ژئوتکستایل، ژئوگرید و ژئوممبرین
  • کابلهای مهاری

 

 • ارائه روش اجرای کلیه عملیات مهندسی ژئوتکنیک
 • نظارت عالی و کارگاهی بر اجرای پروژههای مهندسی ژئوتکنیک
 • برگزاری دوره های تخصصی و کارگاههای آموزشی برای مهندسان