بنادر و سازه های دریایی

 

 • مطالعات پایه مهندسی دریا
  • مطالعات طرح جامع مدیریت سواحل و بنادر
  • مطالعات امکان سنجی و توجیه اقتصادی طرح
  • مطالعات مکانیابی بنادر و کلیه بناهای ساحلی
  • مطالعات هیدرودینامیک و هیدرولیک دریا
  • مطالعات انتقال رسوب و پخش حرارت و آلودگیهای شیمیایی و فیزیکی در دریا

 

 • طراحی سازه های دریایی
  • انواع اسکله ها، موجشکن و دلفین
  • مسیرهای کانال دسترسی و علائم کمک ناوبری
  • تجهیزات جانبی و سیستمهای تخلیه و بارگیری انواع اسکله ها
  • حوضچه ها و اسکله های تفریحی و ورزشی
  • سازه های حفاظت از ساحل
  • بناهای ساحلی شامل سیستمهای آبگیری از دریا و پروژه های صنایع دریایی
  • ساختمانها و تأسیسات خشکی و پشتیبانی بنادر
  • عملیات لایروبی از دریا و رودخانه
  • استحصال زمین از دریا
  • خطوط لوله در بستر دریا

 

 • بازرسی، نگهداری و تعمیرات
  • تهیه دستورالعمل نگهداری از سازه های ساحلی و دریایی
  • انجام بازرسیهای تخصصی دوره ای از وضعیت انواع سازه های ساحلی و دریایی
  • نگهداری و تعمیرات انواع سازه های ساحلی و دریایی
  • ارتقای انواع سازه های ساحلی و دریایی
  • انواع سیستمهای حفاظت در برابر خوردگی

 

 • تأمین تجهیزات مربوط به اسکله ها
  • فندر و بولارد
  • شمعهای فلزی و بتنی
  • سپرهای فلزی
  • سیستمهای حفاظت

 

 • ارائه روش اجرای انواع سازه های ساحلی و دریایی
 • نظارت عالی و کارگاهی بر اجرای پروژههای سواحل، بنادر و سازههای دریایی
 • برگزاری دوره های تخصصی و کارگاههای آموزشی برای مهندسان