سازه ها و تاسیسات صنعتی

 

 • طراحی ابنیه
 • ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی
 • ساختمانهای بتنی و فولادی
 • سوله ها
 • طراحی معماری
 • طراحی محوطه

 

 • طراحی سازه های خاص
 • سازه های بلند مرتبه
 • انواع پلها
 • مخازن نفت و گاز
 • خطوط انتقال نفت و گاز
 • سیلوها
 • سازه های آبگیری از دریا
 • دودکشها و برجهای خنک کن
 • مخازن آب هوایی
 • سازه های مدفون

 

 • مقاوم سازی سازه ها
 • بازرسی از وضعیت آسیب دیدگی
 • ارزیابی آسیب دیدگی و خرابی
 • تحلیل و بررسی آسیب پذیری
 • ارائه طرحهای مقاوم سازی و بهسازی
 • ارائه روشهای حفاظت از سازه ها
 • طرح تعمیر سازه های آسیب دیده
 • تهیه نقشه های اجرایی
 • تهیه مشخصات فنی

 

 • برآورد هزینه اجرای پروژه ها
 • تهیه اسناد مناقصه
 • نظارت عالی و کارگاهی بر اجرای پروژه ها
 • برگزاری دوره های تخصصی و کارگاههای آموزشی برای مهندسان