مطالب آموزشی

مباحث ویژه

شامل مطالبی در مورد روانگرایی خاکها ، دیوار خاک مسلح ، ژئوسنتتیکها ، پی ماشین آلات و اثر ساختگاه می باشد

برای دسترسی کامل به این مطالب اینجا کلیک کنید

بهسازی خاک

شامل مطالبی در مورد تراکم دینامیکی ، تراکم ارتعاشی ، پیش بارگذاری و زهکشی ، ستونهای سنگی ، اختلاط عمیق خاک ، تزریق جت و تزریق تراکمی می باشد

برای دسترسی کامل به این مطالب اینجا کلیک کنید

پایدارسازی گود

شامل مطالبی در مورد سیستم میخکوبی (نیلینگ) ، انکراژ ، مهار داخلی ، دیوار دیافراگمی و دیوار برلنی می باشد

برای دسترسی کامل به این مطالب اینجا کلیک کنید

آزمایشهای ژئوتکنیک

شامل آزمایشهای آزمایشگاهی ، آزمایشهای صحرایی ، ابزار دقیق ، آزمایشهای شمع، نیل و مهار می باشد

برای دسترسی کامل به این مطالب اینجا کلیک کنید

مباحث ویژه

شامل مطالبی در مورد بازرسی ، نگهداری و تعمیرات ، لایروبی و استحصال زمین و خطوط لوله در بستر دریا می باشد

برای دسترسی کامل به این مطالب اینجا کلیک کنید

تجهیزات اسکله

شامل مطالبی در مورد فندر (ضربه گیر) ، بولارد (مهاربند) و انواع جرثقیل می باشد

برای دسترسی کامل به این مطالب اینجا کلیک کنید

مهندسی سواحل

شامل مطالبی در مورد ، هیدرودینامیک دریا ، هیدرولیک دریا ، انتقال رسوب و پخش حرارت می باشد

برای دسترسی کامل به این مطالب اینجا کلیک کنید

اسکله ها

شامل اسکله های وزنی ، اسکله های شمع و عرشه ، اسکله های دیواره ای و اسکله های شناور می باشد

برای دسترسی کامل به این مطالب اینجا کلیک کنید