۵۵

انجام مطالعات مرحله اول پروژه مطالعات توجیهی، امکان سنجی، طراحی تاسیسات زیربنایی و نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای ساختمانها و تاسیسات زیربنایی بندر فریدونکنار

خدمات مهندس مشاور درخصوص موضوع این قرارداد شامل ارائه خدمات مهندسی بخشهای زیر می باشد:
-بررسی مدارک و نقشه های زیر بنایی ( شبکه های برق، تلکام، آتش نشانی و آّب و غیره) بندر و ارائه مدارک و نقشه های اصلاحی
-بررسی جانمایی و امکانسنجی احداث اسکله نفتی در داخل حوضچه آرامش بندر
-ارائه طرح های توجیهی فنی و اقتصادی مورد نیاز
-ارائه گزارش بررسی بازار بندر
-نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای ساختمانهای نیمه کاره اداری و تاسیسات زیر بنایی بندر
کارفرما: شرکت راهبران فریدونکنار
مشاور: شرکت مهندسی دریا کران پی