افراد کلیدی

جلال الدین سیاسر نژاد

جلال الدین سیاسر نژاد

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

siasarnejad@daryakaranpey.ir

رزومه

علی وارث وزیران

علی وارث وزیران

عضو هیات مدیره

دکترای مهندسی عمران

vazirian@daryakaranpey.ir

رزومه

علی قاسمی

علی قاسمی

رییس هیات مدیره

دکترای مهندسی عمران و هیئت علمی دانشگاه

ghassemi@daryakaranpey.ir

رزومه

محمد رضا شاکری

محمد رضا شاکری

عضو هیات مدیره

دکترای مهندسی عمران و هیات علمی دانشگاه

shakeri@daryakaranpey.ir

رزومه