۱۱۱۱

اخذ پروژه انجام خدمات مهندسی در ارتباط با احداث حوضچه آرامش در محل اسکله تدارکاتی منطقه بهرگان از شرکت نفت فلات قاره ایران

شرکت نفت فلات قاره ایران در نظر دارد به منظور ایجاد شرایط آرامش در کنار اسکله های موجود در زمان پهلوگیری شناورهای تدارکاتی منطقه بهرگان، حوضچه آرامشی را با طرح احداث موجشکن و لایروبی ایجاد نماید. در این راستا شرح خدمات مهندسی مطالعات پایه، مرحله اول و مرحله دوم و همچنین مطالعات ارزیابی زیست محیطی به شرح زیر در نظر گرفته است.

– تهیه شرح خدمات مربوط به انجام عملیات میدانی
– مطالعات هیدرودینامیک جریان و موج
– مطالعات رسوب و مورفولوژی
– مطالعات منابع قرضه سنگی
– مطالعات جانمایی موجشکن
-طراحی مقاطع اولیه موج شکن بر اساس نتایج مطالعات هیدرودینامیک و گزینه منتخب
– مطالعات لایروبی
-تهیه پلان و مقاطع لایروبی حوضچه با توجه به شناور طرح، جنس بستر و حوضچه چرخش شناور
-تهیه پلان و مقاطع لایروبی کانال دسترسی با توجه به شناور طرح، جنس بستر
– تهیه اسناد و مدارک مناقصه و پیمان
– مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث حوضچه آرامش در محل اسکله تدارکاتی منطقه بهرگان
کارفرما: شرکت نفت فلات قاره ایران
مشاور: شرکت مهندسی دریا کران پی
مدت زمان انجام پروژه: ۶ ماه
مدیر پروژه: مهندس جلال الدین سیاسرنژاد